Regulamin sklepu

Wersja z dnia 10.10.2018 r.

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zamówień w Sklepie Internetowym Thomas Sabo Polska (dalej: Sklepie) znajdującym się i działającym pod internetowym adresem: https://thomassabopolska.pl

2. Właścicielem i administratorem Sklepu jest TS 1 AOG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie,
ul. Juliusza Lea 202A, 30-133 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS: 0000721410, REGON: 369600270, NIP: 6772432493.

Dane kontaktowe: ts.krakowska@aog.com.pl, tel. 604 213 983

3. Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu oraz złożyć oświadczenie o jej akceptacji.


II. CENY ORAZ FORMY PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są cenami brutto (zawierają stawkę podatku VAT) i wyrażone są w złotych polskich (PLN). Do ceny należy doliczyć koszty przesyłki podane w ofercie.

2. Opłaty za transport w formie przesyłki kurierskiej doliczane są do wartości zamówienia i wynoszą:
a) dla zamówień o wartości brutto powyżej 300,00 zł - przesyłka gratis.
b) dla pozostałych zamówień – 20,00 zł.

3. Za zakupy w Sklepie można zapłacić:

a) przelewem, na rachunek wskazany przez obsługę Sklepu - Pełne dane do przelewu zostaną wskazane w toku kontaktu z Klientem. Klient proszony jest o podanie w tytule przelewu Imienia, Nazwiska oraz Kodu Produktu, celem przyspieszenia identyfikacji zamówienia.

b) za pośrednictwem usługi przelewy24.pl – Regulamin usługi na stronie https://przelewy24.pl.


III. WARUNKI DOSTAWY

1. Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia otrzymania wpłaty na konto. Każdy produkt jest starannie zapakowany i zabezpieczony. Sklep informuje Klienta przy wysyłce o numerze nadania.

2. Klient podczas dokonywania zamówienia może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia Faktury VAT tj. w przypadku przedsiębiorcy: nazwa firmy, adres, NIP a w przypadku konsumenta: imię i nazwisko, adres zamieszkania.

3. Paragon lub faktura VAT dołączana jest do przesyłki. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę, powinien powiadomić o tym Sklep przy dokonywaniu zamówienia.

4. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie kraju.

5. W momencie dostawy Klient powinien sprawdzić, w obecności dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia bądź naruszenia wynikłego z transportu.

6. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub naruszenia przesyłki, jej niekompletności lub niezgodności z zamówieniem, Klient powinien niezwłoczne zgłosić ten fakt dostarczającemu produkt, w celu sporządzenia Protokołu Szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zachowuje Klient, a drugi przekazuje dostarczającemu przesyłkę.

7. Protokół Szkody przyczyni się do sprawniejszego przeprowadzenia procesu reklamacji.


IV. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Złożenie zamówienia i dokonanie zakupu w Sklepie, uwarunkowane jest prawidłowym podaniem danych. Klientem mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Klientami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Złożenie zamówienia i dokonanie zakupu w Sklepie, uwarunkowane jest złożeniem zgód i oświadczeń związanych z akceptacją Regulaminu oraz przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w dalszej części Regulaminu.

2. Sklep świadczy usługi odpłatnie.

3. Umowa o świadczenie usług odpłatnych zostaje zawarta po złożeniu zamówienia i potwierdzeniu zamówienia przez Sklep. W przypadku braku dostępności produktu, Sklep poinformuje o tym Klienta niezwłocznie po dokonaniu weryfikacji stanów magazynowych.

4. Każde złożenie zamówienia, potwierdzane jest przez Sklep w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

5. Kontakt pomiędzy Sklepem a Klientem odbywa się za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta, zlokalizowanego w Sklepie stacjonarnym Thomas Sabo w Galerii Krakowskiej w Krakowie, ul. Pawia 5 - dane kontaktowe: ts.krakowska@aog.com.pl, tel. 604 213 983. W przypadku przekazania innych danych kontaktowych, za zgodą Klienta, kontakt może odbywać się również w wybranej przez niego formie, w przypadku dysponowania przez Sklep możliwością zadośćuczynienia temu wyborowi.

6. Zamówienia w sklepie można składać przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, jednak nie są one realizowane w dni ustawowo wolne od pracy.

7. W przypadku wystąpienia braku zamówionego produktu, Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni. Klient w takim wypadku ma prawo do rezygnacji z całości lub części zamówienia, bądź też do wyrażenia zgody na zamianę niedostępnego produktu na inny, oferowany przez Sklep. W przypadku rezygnacji z całości lub części zamówienia, dokonane przedpłaty zostaną zwrócone w terminie 3 dni od powzięcia przez Sklep informacji o rezygnacji.


V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Klienci mają prawo do reklamacji produktu zakupionego lub zamówionego w Sklepie, jeżeli posiada on wady fizyczne lub prawne.

2. W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do właściwości produktu, zwłaszcza takich o których nie ma mowy w informacji zawartej w ofercie zamieszczonej przez Sklep, Klient przed złożeniem zamówienia powinien skierować zapytanie do Sklepu. Sklep nie odpowiada za zapewnienia o właściwościach produktu, których nie znał w chwili wydania produktu.

3. Klient w ramach reklamacji może:
a) zwrócić się o naprawę produktu,
b) zwrócić się o wymianę wadliwego produktu,
c) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
d) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, z tym, że oświadczenia ust. 3 lit c, d będą nieskuteczne, jeżeli Sklep niezwłocznie usunie wadę.

4. Reklamacja powinna zawierać dowód zakupu (oryginał paragonu, kopia paragonu bądź potwierdzenie przelewu), a ponadto także powód reklamacji i oczekiwany sposób realizacji uprawnienia wynikającego z reklamacji.

5. W celu wykonania naprawy należy przesłać produkt na adres Sklepu podany w pkt. IV ust. 5 Regulaminu.

6. Produkt należy odpowiednio zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem w trakcie transportu.

7. Produkt należy odesłać zapakowany i zabezpieczony przed ewentualnymi uszkodzeniami w trakcie transportu, wraz ze wszystkimi elementami jakie otrzymano przy zakupie, jak m.in. instrukcje, itp.

8. Sklep może odmówić naprawy tylko jeżeli jest to niemożliwe lub zbyt kosztowne. W takim przypadku Sklep zaproponuje wymianę produktu albo zwrot ceny.

9. Jeżeli produkt był już wymieniany lub naprawiany a wada wystąpiła ponownie, Sklep zaproponuje obniżenie ceny lub możliwość odstąpienia od umowy.

10. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu wadliwego pozostaje do wartości produktu sprawnego.

11. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

12. Jeżeli Sklep nie udzieli odpowiedzi na złożony przez Klienta wniosek lub oświadczenie o których mowa w ust. 3, w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

13. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej poprzez przesłanie maila lub pisemnie w tradycyjnej formie listownej.

14 W przypadku, gdy rozstrzygnięcie postępowania reklamacyjnego jest niemożliwe, z uwagi na brak danych lub niekompletności produktu, Sklep rozpatrzy reklamację niezwłocznie po ich uzupełnieniu, do czego wezwie Klienta.

15. Sklep rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

16. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres podany przy zakupie.

17. Jeżeli producent zapewnił o jakości rzeczy sprzedanej, Klientowi przysługuje roszczenie o usunięcia wady lub o dostarczenie nowego produktu o ile wady produktu ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym.

18. Jeżeli na produkt udzielona jest gwarancja producenta, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym, Klient w okresie objętym gwarancją, może domagać się:
a) naprawy produktu,
b) wymiany produktu,
c) zwrotu zapłaconej ceny,
d) ewentualnie innych roszczeń przewidzianych przez producenta.

19. Jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono odmiennie, termin gwarancji wynosi 2 lata licząc od dnia, kiedy produkt został Klientowi wydany.

20. W oświadczeniu gwarancyjnym udzielonym Klientowi, zawarte są informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwa i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady.

21. Jeżeli w gwarancji inaczej nie zastrzeżono, odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie.

22. Producent realizuje uprawnienie wynikające z gwarancji w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono - niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania mu produktu.

23. Reklamacja nie przysługuje w przypadku:
a) uszkodzeń mechanicznych, pochodzenia zewnętrznego, w tym powstałych w skutek nieprawidłowego używania,
b) samodzielnego dokonywaniem napraw lub przerabiania wbrew zaleceniom producenta.


VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient dokonujący zakupu jako konsument, ma prawo w terminie 14 dni od dostarczenia zamówionego produktu, do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru, składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie.

2. Oświadczenie można złożyć drogą elektroniczną na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, poprzez przesłanie go drogą mailową na adres Sklepu lub przez złożenie pisemnego oświadczenia przesłanego w formie listownej na adres Sklepu.

3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14 dni od dostarczenia produktu.

4. Sklep niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w formie umożliwiającej jego zachowanie.

5. Zwracany produkt powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient powinien zwrócić produkt w takim składzie ilościowym i jakościowym w jakim go otrzymał, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z produktem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania i inne dokumenty.

6. Produkt zwracany należy przesłać na adres Biura Obsługi Klienta podany w Regulaminie.

7. Zwracany produkt powinien być należycie zabezpieczony.

8. Do przesyłki należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 oraz dowód zakupu bądź jego kserokopię.

9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Sklep dokona zwrotu płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zwróconego produktu.

11. Zwrot płatności nastąpi na rachunek bankowy Klienta, z którego nastąpiła płatność za produkt. Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

12. Jeżeli Klient złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep przyjmie jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w tym m.in. rzeczy opatrzone grawerunkiem,
b) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.


VII. ZASADY PRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA SKLEPU

Klient, poprzez akceptację niniejszego Regulaminu oświadcza, że nie będzie:
a) wykorzystywał Sklepu i treści w nim zamieszczonych do popełnienia przestępstwa,
b) w inny sposób naruszał przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu.


VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Sklep korzysta z informacji, które Klient przekazuje składając zamówienie, do celów realizacji zawartej pomiędzy Stronami umowy. Klient składa oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zaznaczając pole wyboru przy oświadczeniu o treści:

"Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin Sklepu Internetowego Thomas Sabo Polska oraz wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO oraz odnośnymi przepisami prawa regulującymi ochronę danych osobowych, przez TS 1 AOG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie w celu realizacji umowy."


Dodatkowo, Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie danych o charakterze reklamowym oraz ofert handlowych i promocji (newsletter) składając dodatkowe oświadczenie o treści:

Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla celów reklamowych oraz przesyłania mi ofert Sklepu i Administratora przez TS 1 AOG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie.”

2. Niniejsza polityka prywatności zgodna jest z RODO i określa w szczególności:
a) jakie informacje Sklep może zbierać od Klientów,
b) gdzie przechowywane są zebrane przez Sklep informacje,
c) w jaki sposób Sklep może korzystać z informacji zebranych od Klienta,
d) komu Sklep może przekazywać zebrane informacje,
e) zasady użycia plików cookies.

3. Administratorem Danych Osobowych Klientów jest Sklep Internetowy Thomas Sabo Polska którego administratorem i właścicielem jest TS 1 AOG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 202A, 30-133 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS: 0000721410, REGON: 369600270, NIP: 6772432493.

4. Podanie danych osobowych przez Klientów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta, umowa oraz szczególny interes Administratora.

5. Sklep może gromadzić:
a) informacje podane przy kontakcie z obsługą Sklepu. Mogą one obejmować dane wprowadzone przy rejestracji, w szczególności: imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe (email, telefon, fax) oraz dane odnoszące się do prowadzonej działalności gospodarczej jak: firma, siedziba, NIP, Regon, nr właściwego rejestru,
b) informacje otrzymane w drodze korespondencyjnej,
c) informacje zebrane w ankietach, kwestionariuszach – ich wypełnienie nie jest jednakże obowiązkowe,
d) informacje o zamówieniach Klientów,
e) informacje o sposobie użytkowania strony, IP urządzenia Użytkownika, dane o systemie operacyjnym, używanej przeglądarce, w celu poprawy jakości usług Sklepu.

6. Zebrane dane przechowywane są w siedzibie Administratora Danych Osobowych i mogą być transferowane, przechowywane oraz przetwarzane w Polsce oraz w państwie trzecim. Wszystkie zebrane informacje są przechowywane na zabezpieczonych serwerach.

7. Dane osobowe Klienta przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, chyba że Klient dodatkowo wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych do innych celów. Sklep może wykorzystywać zbierane informacje do wykonania Umowy a także w celu:
a) prezentowania zawartości Sklepu w najbardziej odpowiedni dla Klientów sposób,
b) umożliwienia Klientom korzystania ze Sklepu oraz w celu zawarcia, realizacji oraz rozliczenia umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu,
c) egzekwowania postanowień Regulaminu,
d) bieżącego kontaktu z Klientami w celu informowania o zmianach,
e) personalizacji oferowanych przez Sklep usług,
f) pozyskania informacji statystycznych o Klientach poprzez analizę adresów IP oraz plików cookies,
g) prezentowania form reklamowych dostosowanych w jak największym stopniu do profilu Klienta,
h) informowania o ofertach Sklepu (Newsletter), o ile wyrazi na to dodatkową zgodę.
8. Sklep w celu prawidłowego wykonania umowy z Klientem, może przekazywać dane na podstawie innych stosunków prawnych w celu:
a) rozliczenia płatności elektronicznych,
b) wykonania usług księgowych, prawnych itd.,
c) realizacji działań marketingowych na rzecz Sklepu,
na co Klient wyraża zgodę.

9. Podmioty świadczące usługi dla Sklepu nie mogą w żadnym przypadku wykorzystywać uzyskanych danych we własnych celach biznesowych. Administrator może przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych.

10. Sklep przechowuje dane o Klientach nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu zawartej umowy, a także dla spełnienia wymogów ustawowych, w tym zwłaszcza fiskalnych.

11. Klientowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub jego odpowiednik. Administrator może podejmować zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania danych osobowych.

12. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Klient może dokonać poprzez wybraną formę kontaktu podaną w Regulaminie.

13. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Klienta, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji umowy lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Sklep może pozostawić w zbiorze imię lub imiona i nazwisko osoby lub adres w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.

14. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wobec zgody Klienta wyrażonej przed zawarciem umowy ze Sklepem.


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Ewentualna zmiana Regulaminu nie ma wpływu na umowy zawarte przed jego zmianą.

2. Sklep posiada autorskie prawa majątkowe do treści w nim zamieszczonych. Klienci zobowiązani są do przestrzegania tych praw.

3. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Sklepem jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

4. Spory powstałe pomiędzy Sklepem, a Klientem nie będącym Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.10.2018 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl